تقاطع 2 خط در OpenCV - هفت خط کد انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی

تقاطع 2 خط در OpenCV

+1 امتیاز
110 بازدید
قصد دارم نقطه تقاطع 2 تا خط را محاسبه کنم .آیا OpenCv تابعی برای اینکار داره که نقطه تقاطع دو خط را محاسبه کنه ؟
سوال شده بهمن 10, 1392 بوسیله ی farnoosh (امتیاز 2,686)   5 13 48

1 پاسخ

+4 امتیاز
 
بهترین پاسخ

اگر پاره خط باشه و شما 2 نقطه داشته باشید از قطعه کد زیر استفاده کنید.

double Dot(cv::Point a, cv::Point b) { 
	 return (a.x*b.x) + (a.y*b.y); 
 }
 double PerpDot(cv::Point a, cv::Point b) { 
	 return (a.y*b.x) - (a.x*b.y); 
 }

bool BhLineIntersection4( const Point& A1, const Point& A2, const Point& B1, const Point& B2, Point &intersection)
{
	Point a;
	a.x = A2.x - A1.x;
	a.y = A2.y - A1.y;

	Point b;
	b.x = B2.x - B1.x;
	b.y = B2.y - B1.y;

	int f = PerpDot(a,b);
	if(!f)   // lines are parallel
		return false;

	Point c;
	c.x = B2.x - A2.x;
	c.y = B2.y - A2.y;

	int aa = PerpDot(a,c);
	int bb = PerpDot(b,c);

	if(f < 0)
	{
		if(aa > 0)   return false;
		if(bb > 0)   return false;
		if(aa < f)   return false;
		if(bb < f)   return false;
	}
	else
	{
		if(aa < 0)   return false;
		if(bb < 0)   return false;
		if(aa > f)   return false;
		if(bb > f)   return false;
	}

	float out = 1.0 - ((float)aa / f);


	intersection = Point( ((B2.x - B1.x) * out) + B1.x ,((B2.y - B1.y) * out) + B1.y);

	return true;
}

 

و اگر خطوط به صورت یک نقطه و زاویه خط باشه از روش زیر استفاده کنید.

CvPoint linesInterSectionPoint(CvPoint p1,CvPoint p2,float deg1,float deg2)
{
	
 float m1 = tan( deg1);
 float m2 = tan( deg2);

 double x,y; x = (m1* p1.x - m2 * p2.x + (p2.y - p1.y)) / (m1-m2) ;
 y = m1 * (x - p1.x) + p1.y ;
 
 return cvPoint(cvRound(x),cvRound(y));
}

 

پاسخ داده شده بهمن 26, 1392 بوسیله ی مصطفی ساتکی (امتیاز 17,035)   17 26 66
...